str. główna i mapa serwisu

Zestawienie porównawcze kodowań Windows-1252, ISO-8859-1 i ISO-8859-15 – znaki Windows-1252 nieistniejące w ISO-8859-1 względnie ISO-8859-15

Tabelka poniżej przedstawia stronę kodową Windows-1252. Legenda:

Pamiętaj, gdy piszesz list używając programu pracującego pod Windows i zamierzasz go wysłać w kodowaniu ISO-8859-1, upewnij się przed jego wysłaniem, że treść nie zawiera żadnych znaków na czerwonym ani fioletowym tle. Jeżeli zamierzasz wysłać ten list w kodowaniu ISO-8859-15, upewnij się przed jego wysłaniem, że treść nie zawiera żadnych znaków na czerwonym ani zielonym tle.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
80 ? ƒ ˆ Š Œ ? Ž ?
90 ? ˜ š œ ? ž Ÿ
A0   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯
B0 ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
C0 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
D0 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
E0 à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
F0 ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Różnice:

Lista uwzględnia jedynie te znaki, które są obecne i w Windows-1252, i w ISO-8859-15, ale znajdujące się na różnych pozycjach. Wszystkie znaki obecne w ISO-8859-1 znajdują się w Windows-1252 na tych samych pozycjach.

znak w ISO kod w ISO znak wyświetlany w Windows jako
 €  164 (hex) albo A4 (dec)  ¤ 
 Š  A6 (hex) albo 166 (dec)  ¦ 
 š  A8 (hex) albo 168 (dec)  ¨ 
 Ž  B4 (hex) albo 180 (dec)  ´ 
 ž  B8 (hex) albo 184 (dec)  ¸ 
 Œ  BC (hex) albo 188 (dec)  ¼ 
 œ  BD (hex) albo 189 (dec)  ½ 
 Ÿ  BE (hex) albo 190 (dec)  ¾ 

Często spotykane znaki, które są nieobecne w kodowaniu ISO-8859-1 lub ISO-8859-15 i proponowane znaki zastępcze:

Znak Sugerowany
znak zastępczy
€ (tylko w przypadku ISO-8859-1)EUR albo EURO
- albo --
-
...
' albo `
'
" albo ``
" albo ,,
" albo ''
©(C)
®(R)
(TM)
*
»>>
«<<
<
>

UWAGA: w HTML5 (nadchodzącym standardzie tworzenia stron www) kodowanie ISO-8859-1 jest tożsame z kodowaniem Windows-1252. Dotyczy to wyłącznie tej wersji normy, we wcześniejszych wersjach (przykładowo HTML 4.01, w której wykonana jest niniejszy serwis) deklarowanie ISO-8859-1, gdy używa się znaków z pozycji 80x – 9Fx jest poważnym błędem technicznym i może powodować wyświetlenie krzaków u odbiorcy.